Graph of annual maximum streamflow at USGS 16296500 Kahana Str at alt 30 ft nr Kahana, Oahu, HI